Adgang til boringer og ledninger

Har I sørget for, at I har adgang til boringer og vandledninger på arealer, som I ikke ejer? Med tinglysning og udbetaling af erstatning til jordejeren er I godt sikret. Læs også nyeste domme om gæsteprincippet.

Gæsteprincip - Boringer og vandledninger i veje og andre arealer

Veje – offentlige

Et vandværk har som ledningsejer ret til at grave vandledninger ned i offentlige veje. Til gengæld skal vandværket selv betale alle omkostninger til en eventuel omlægning af sine ledninger, hvis vejmyndigheden ønsker at flyttet dem af hensyn til de formål myndigheden varetager.

 

Gæsteprincip

Det omtales sædvanligvis som ”gæsteprincippet”.

 

Det betyder, at et vandværk – med kommunens tilladelse – altid kan få lov til at anlægge vandledninger i offentlige vejarealer uden tinglysning.

 

Hvis en anden ledningsejer i forbindelse med egen omlægning ønsker, at jeres vandledning skal omlægges, skal den anden ledningsejer som udgangspunkt selv betale omkostningerne, hvis jeres vandledninger lå der først.

 

Veje – private fællesveje

For private fællesveje gælder et tilsvarende gæsteprincip medmindre andet er fastlagt ved aftale eller i forbindelse med ekspropriation.

 

Andre arealer

Hvis der ikke er betalt erstatning til servitut eller er tinglyst en deklaration med eksplicit fravigelse af gæsteprincippet, ligger ledningen sædvanligvis efter et ”ulovsbestemt gæsteprincip” svarende til det ”lovbestemte gæsteprincip”, som følger af vejloven.

 

Ejeren kan i så fald bede ”gæsten” (vandværket) om at flytte ledningen uden betaling for dette.

 

Hvis arealet overtages ved ekspropriation – for eksempel af en vej eller banemyndighed – har ledningen samme status som før.

Tinglysning og erstatning

Tinglysning

Vi anbefaler, at I tinglyser en deklaration for alle jeres boringer og ledninger, der ligger på matrikuleret grunde.

 

Der er flere fordele ved at tinglyse en deklaration

 

    • Når I tinglyser en deklaration, sikrer I jer adgang til jeres boring og ledninger i forbindelse med eftersyn og reparation.

 

  • Når I tinglyser deklarationen, sikrer I jer også, at den til enhver tid værende ejer og tredjemand er bekendt med, hvor boringer og ledninger er placeret.

 

Hvis I vil undgå at betale for en flytning af ledningen, hvis grundejeren ønsker, at den flyttes, skal I:

    1. Bruge vores standardskabelon når i tinglyser deklarationen. Af den fremgår det, at gæsteprincippet er fraveget.

 

  1. Hvis der er tale om landbrugsjord, skal I udbetale erstatning til grundejeren efter Landsaftalen. Sørg for at få en kvittering på udbetalingen, som I beholder – også ud over den tid I normalt ville beholde regnskabsbilag.

 

Skabelon for standarddeklarationer hentes her på siden til højre.

 

Erstatning

Landsaftalen beskriver principperne for udmåling af erstatninger for landbrugsjord med henblik på at indgå en frivillig aftale. Du kan se mere i Landsafalen til højre.

 

Landsaftalen er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, DANVA og Danske Vandværker.

 

Hvis boringer eller ledninger ligger på private parceller, så som villahaver og virksomheder, anbefaler vi, at I udbetaler en erstatning, der matcher grundbeløbet efter Landsaftalen.

 

Hvis boringer og ledninger ligger i almindelig landbrugsjord, skal I udbetale erstatning efter de principper, som er beskrevet i Landsaftalen eller udbetale erstatning ved en almindelig ekspropriationsforretning efter reglerne i vejloven.

 

Ekspropriation – hvis der er uenighed

Hvis I ikke kan blive enige om erstatningens størrelse, bliver den fastlagt ved en almindelig ekspropriationsforretning efter reglerne i vejloven.

Boringer og ledninger på statens arealer

Når I etablerer boringer og ledninger på statens arealer, skal I betale en årlig leje samt en engangserstatning for de skader, der følger af anlægsarbejdet.

 

Til højre kan du læse hele aftalen om “Betaling for drikkevandboringer på statens arealer”.

 

Samme sted finder du også en skabelon til en lejeaftale samt et eksempel på en lejeaftale.

Domme

 

1: Ny dom om gæsteprincippet og landsaftalerne

Når der betales erstatning efter ”Landsaftalen med landbruget” for at anbringe en ledning på landbrugsarealer, opnår ledningen en retsstilling, der er bedre end gæsteprincippet. Det har Vestre Landsret afgjort i en dom om ledningsomlægninger ved Holstebromotorvejen. Dommen blev afsagt 29. januar 2021.

 

Ledningerne var omfattet af tinglyste ledningsdeklarationer, hvor det fremgik, at ledningsejer havde ret til at etablere og opretholde et el-anlæg over ejendommen samt udføre eftersyn og vedligeholdelse. Deklarationerne indeholdt også oplysninger om, at der i forbindelse med ledningernes anbringelse var betalt vederlag til grundejerne.

 

I deklarationen stod der om erstatningen, at den var beregnet efter ”Landsaftalerne”, altså efter standardmæssige takster. Men det konkrete erstatningsbeløb fremgik ikke af de enkelte deklarationer.

Ledningsejer var heller ikke i besiddelse af anden dokumentation for erstatningens eksakte opgørelse eller udbetaling til de daværende lodsejere.

 

Det er altså afgørende for om gæsteprincippet er fraveget, at der er betalt erstatning. Det skal enten fremgå direkte af deklarationen, eller ved at fremlægge dokumentation for udbetaling på anden måde.

 

 

2: Ekspropriation medfører fravigelse af gæsteprincip

Når ledninger etableres på grundlag af en ekspropriation, er det i sig selv nok til at fravige gæsteprincippet.

 

Det betyder, at en lodsejer selv skal betale for at få flyttet ledningen, hvis lodsejeren f.eks. har brug for det i forbindelse med udvidelse af en bygning.

 

Det slog Vestre Landsret fast i en dom den 7. januar 2021.

 

Sagen kort

Sagen drejer sig om en tvist mellem lodsejere og Energinet. Landsretten finder i dommen, at gæsteprincippet ikke kan bruges i en situation, hvor lodsejerne ved ekspropriation med hjemmel i lov, og med ret til fuldstændig erstatning, er pålagt at stille deres arealer til rådighed for Energinets kabelføring. Det fremgår af dommen, at fravigelsen af gæsteprincippet fremgår af en tinglyst deklaration.

 

Læs dommen her.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/02 2022