Hygiejnen på vandværket

Vi drikker vand, laver mad i vand og vasker os i vand. Derfor er det vigtigt, at hygiejnen på vandværket er i højsæde. Hav stor fokus på at holde en høj hygiejnestandard. Dermed kan nedsætte risikoen for eller helt undgå forureninger.

Erfaringerne viser, at de største risici for forureninger er:

 

 • Indløb af overfladevand, spildevand eller regnvand.
 • Afsmitning fra rense- og smøremidler.
 • Indtrængen af smådyr, fugle, mus, rotter og insekter.
 • Rester af jord på rørstumper og andre genstande.

 

Hygiejneregler for arbejdsgange i vandværket

Det er en god ide, at udarbejde detaljerede hygiejneregler for en række arbejdsgange i vandværket. Regler bør I både informer om og udlevere i en pjece til alle, der har deres gang i vandværket.

 

 

Personlig hygiejne

 • Vask eller sprit hænderne af inden kontakt med vandet.
 • Åbne eller betændte sår skal være dækket af bandage eller handsker.

Arbejdsstedet

Sørg for at arbejdsstedet er indrettet, så jord eller andre urenheder ikke kommer i kontakt med vandoverflader.
Rørender må kun åbnes kortvarigt. Ved længerevarende åbning af det eksisterende ledningsnet, skal rørenderne blændes af.

Værktøj og materialer

Værktøj og udstyr, der kommer i kontakt med vandbanen, skal desinficeres.
Rør, fittings og andre materialer skal være helt rene, når de monteres.

 

Rør skal transporteres tilproppet, og må først afproppes ved montering.

 

Fittings transporteres i en tæt og ren indpakning helt frem til brugsstedet. De må først pakkes ud ved montering.

Midlertidigt afmonterede materialer skal beskyttes mod tilsmudsning. Små emner opbevares i plastposer og større emner pakkes ind i plast.

Hygiejnezoner

I kan med fordel inddele vandværket i hygiejnezoner – zonerne markerer forskellige hygiejnemæssige forholdsregler og adfærd.

Grøn zone: Lille risiko for forurening

Områder, hvor der ikke er direkte kontakt med vandoverflader. Eksempelvis ved arbejde i kontorlokaler, værksted, teknikrum og lagerlokale.

 

Forholdsregler i grøn zone:

 

 • Rent arbejdstøj og sko.
 • Fokus på personlig hygiejne.
 • Jævnlig rengøring og oprydning.
 • Brug almindelig sund fornuft.

Gul zone: Mellem risiko for forurening

Områder, hvor der er indirekte adgang til åbne vandoverflader. For eksempel i situationer, hvor der udføres reparationer på rentvandspumperne.

 

Eksempelvis ved arbejde i

 

 • Rørgange
 • Pumpesal /teknikrum
 • Lokaler med trykfiltre eller lukkede filtre
 • Eventuelt lagerlokaler

 

Forholdsregler i gul zone

 

 • Fodtøj må kun bruges i gul zone eller evt. med overtræk
 • Desinficere værktøj og komponenter
 • Komponenter i hygiejnisk emballage
 • Højt rengøringsniveau

Rød zone: Høj risiko for forureninger

Områder, hvor der er direkte adgang til åbne vandoverflader eller områder over åbne overflader. Eksempelvis:

 

 • Iltningstårne og – trapper.
 • Åbne filtre
 • Rentvandstanke
 • Trykfiltre, der er åbne i forbindelse med vedligeholdelse og inspektion
 • Rentvandstanke til genbrugsvand
 • Højdebeholder og vandtårn

 

Forholdsregler i rød zone

 • Rent desinficeret fodtøj og engangsovertræksdragt. Heldragten må kun bruges i gul eller rød zone.
 • Håndvask / afspritning
 • Desinficeret værktøj og komponenter
 • Komponenter i hygiejnisk emballage
 • Meget højt rengøringsniveau
 • Bakteriologisk kontrol efter service eller reparation

 

Hygiejnesluse

Når du bevæger dig fra gul til rød zone, bør adgangen ske via en hygiejnesluse.

 

Det er en god ide at etablere et rent område for eksempel på en ny presenning.

 

Her kan I eller håndværkeren skifte til rent tøj og fodtøj samt desinficere fodtøj eller vaders.

Sådan markeres zonegrænser

Hvis zonen følger ruminddeling

 

 • Skilte på døre.
 • Mal eventuelle døre i zonefarver.
 • Farvet tapet.

 

Hvis zonen ikke følger ruminddeling

 

 • Skilt på eller over komponent.
 • Mal komponent.
 • Farvet trappe.

Overvejelser når I vil inddele vandværket i hygiejnezoner

 • Hvor på vandværket er der direkte og indirekte kontakt med vandet?
 • Hvor langt vil man have, at en håndværker kan komme ind på vandværket, før vedkommende skal for eksempel skifte fodtøj, tøj og rense værktøj, selvom han ikke skal arbejde på komponenter tæt ved vandet?
 • Hvad kan rent praktisk lade sig gøre på vandværket, som det ser ud nu?
 • Kan vandet overvåges, uden at man skal ind i gul eller rød zone? Det kan for eksempel være gennem en rude.
 • Hvordan og hvor ofte skal de forskellige zoner rengøres, så der ikke føres snavs fra én zone til en anden? Det er relevant, hvis gul zone kan blive til rød zone, når der åbnes til vandbanen.
 • Hvordan skal udefra kommende personer instrueres i hygiejnezonerne?

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverne i sekretariatet

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

Tlf. 56 14 42 42

 

 

Publiceringsdato: 30/01 2018