Der kan også opkræves fast bidrag for lejligheder

Det er helt principielt for vandværker, at driftsbidraget består af et fast bidrag og en kubikmeterpris, som betales af alle, og for boliger fremgår driftsbidraget oftest af takstbladet som ejendom/bolig/enhed mv.

I vandværkernes regulativ står der, at der for alt leveret vand skal betales et driftsbidrag. Driftsbidraget skal bestå af et bidrag pr. m3 vand og kan også bestå af et fast bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandværket har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Driftsbidragene og dets størrelse skal fremgå af vandværkets takstblad.

 

Uenighed om retstilstanden

Siden juli 2019 har der verseret en sag ved domstolene, som handlede om, hvorvidt det er lovligt for vandværker at opkræve et fast driftsbidrag for boligenheder, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen.

 

Sagen startede i landsretten i juli 2019, hvor et vandværk blev stævnet af et boligselskab, idet boligselskabet ikke mente, at det var lovligt at opkræve fast driftsbidrag for lejligheder, hvor der ikke var etableret en vandmåler ejet af vandværket.

 

Sagen handlede om en udlejningsejendom, hvor der er alene, var opsat én fælles afregningsmåler, og hvor ejeren af ejendommen ikke havde truffet beslutning om opsætning af individuelle forbrugsmålere i de enkelte lejligheder.
  Danske Vandværker indtrådte i sagen som mandatar, da sagen var principiel og kunne få betydning for alle landets almene vandforsyninger.

 

Østre Landsrets dom af 28. april 2020

Den 28. april 2020 afsagde landsrettens sin dom i den principielle sag.

 

I dommen blev det slået fast, at vandforsyningslovens bestemmelser ikke er til hinder for, at vandværker foretager opkrævning på grundlag af antallet af lejligheder i ejendommen.

 

Østre Landsret udtalte endvidere, at vandværkets opkrævning og fastsættelsen af taksterne på denne måde ikke strider mod objektive og saglige kriterier, eller at betalingen af de faste bidrag for hver enkelt bolig skulle føre til en urimelig byrdefordeling, sammenlignet med de øvrige brugere hos vandværket, f.eks. parcelhusejere.

 

Boligselskabet besluttede herefter at anke landsrettens dom til Højesteret.

 

Højesteretsdom af 21. maj 2021

Den 21. maj 2021 stadfæstede Højesteret landsrettens dom.

 

Højesteret udtalte i sin begrundelse, at der ikke er grundlag for at fastslå, at en sådan opkrævning af bidrag er i strid med vandforsyningsloven eller dens formål. Der er heller ikke grundlag for at fastslå, at opkrævningen af bidrag førte til en urimelig byrdefordeling mellem vandværkets forskellige brugere.

 

Med dommens resultat er det nu endeligt blevet fastlagt, at vandværkernes opkrævning og fastsættelsen af taksterne på denne måde ikke strider mod vandforsyningsloven og de deri fastsatte objektive og saglige kriterier.

 

Danske Vandværker konkluderer

Danske Vandværker glæder sig meget over, at vi nu med Højesterets dom kan sætte et endelig punktum om dette stridsspørgsmål.

 

Med Højesterets dom kan det derfor endeligt konkluderes, at vandværker godt må opkræve et fast driftsbidrag på grundlag af antallet af boligenheder i en ejendom og ikke på grundlag af antallet af målere på ejendommen.

 

Fremgå tydeligt af vandværkets takstblad samt varsel til forbrugerne

Hvis vandværker ønsker at opkræve det faste bidrag på grundlag af antallet af boligenheder i en ejendom og ikke på grundlag af antallet af målere på ejendommen, skal det fremgå tydeligt af vandværkets takstblad, som i medfør af vandforsyningsloven skal godkendes af kommunen.

 

De vandværker, der ønsker at ændre i deres opkrævning skal fremsende et varsel på minimum 3 måneder til de forbrugere, hvor der sker ændringer i deres opkrævning.

 

Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken.

 

Eksempel:

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/09 2021