Hvornår skal vandværker betale skat?

Vandværket skal ikke betale skat af de aktiviteter, der kan rummes inden for vandværkets hovedvirksomhed.

 

Aktiviteter uden for hovedvirksomheden hedder tilknyttet virksomhed og kan udløse skattepligt for vandværket.  

 

 

 

Tryk på billedet og se det i større format

 

 

Grøn: Ikke skattepligtig

Omsætning med andelshavere

Vandværket skal ikke betale skat, hvis det kun sælger vand til andelshaverne.

 

 

Gul: Ikke skattepligtig, medmindre der samtidig udføres tilknyttet virksomhed

Omsætning med ikke-andelshavere
 
Vandværket skal ikke betale skat af de aktiviteter, der kan rummes inden for vandværkets hovedvirksomhed.
 
Det kan for eksempel være aktiviteter som salg af vand til andre vandværker, til kommunen, til lejere, vederlag for målerdata til det lokale spildevandsselskab og salg af strøm fra egne solceller.

 

Der er særregler for solceller – læs mere om solceller og skat.

 

Så længe vandværkets aktiviteter foregår i grøn og gul cirkel, bliver vandværket ikke skattepligtig.

 

Rød: Skattepligtig

Skattepligt ved tilknyttet virksomhed: Hvis vandværket udfører tilknyttet virksomhed, kan vandværket blive skattepligtig og blive omfattet af den såkaldte foreningsbeskatning.
 
Det betyder, at alle aktiviteter, der er målrettet ikke-andelshavere bliver beskattet.

Det er værd at være opmærksom på, at aktiviteterne i den røde cirkel får afsmittende virkning på beskatning af aktiviteter i den gule cirkel.

 

 

Hvad er hovedvirksomhed, og hvad er tilknyttet virksomhed?

Hovedvirksomhed er den aktivitet i vandværket, der knytter sig til vandværkets primære kerneaktivitet.

 

Og på tilsvarende vis er tilknyttet virksomhed den aktivitet, der ligger uden for vandværkets primære kerneaktivitet.

 

Det vil altid være en konkret vurdering, om en aktivitet betragtes som hovedvirksomhed eller tilknyttet virksomhed. Sondringen mellem hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed kan være flydende. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte vores rådgivere.

 

 

Skat og samarbejde

Flere af de vandværker, der er udtrådt af den økonomiske regulering og udfører administrativt og teknisk arbejde for andre vandværker, har spurgt SKAT om de kan forsætte med at arbejde for andre vandværker og samtidig bevare skattefriheden.   

 

I de svar som vi har set, har Skattestyrelsen svaret JA. 

 

Skattestyrelsens opfattelse er i de konkrete sager og efter en konkret vurdering er, at arbejde for andre vandværker falder inden for de aktiviteter, der anses for at være almindelig drift i et vandværk. Og dermed kan vandværket bevare sin skattefrihed.

 

Den 8. februar 2022 offentliggjorde Skatterådet et bindende svar, som handler om et vandværk, der varetager administrationen for tre andre vandværker.

Skatterådet fandt på baggrund af en konkret vurdering, at administrationsopgaverne havde en naturlig og snæver sammenhæng med vandværkets hovedvirksomhed. Administrationsopgaverne kunne derfor rummes inden for vandværkets hovedvirksomhed, og var derfor fortsat omfattet af skattefritagelsen.

 

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at vandværket kunne sælge overskydende el fra dennes vindmølle skattefrit. Skatterådet lagde i sin vurdering vægt på, at produktion samt salg af el fra en vindmølle som var tilknyttet vandværket ikke kunne anses for at være en del af vandværkets kerneaktivitet. Indtægt fra salg af overskydende el var herefter skattepligtig efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a, 5. pkt.

 

Skatterådet bekræftede endvidere, at det kun var nettoresultatet fra vindmøllens indtægt af salg af elektricitet, der er skattepligtig.

 

Link til afgørelsen: Skat.dk: Skattefritagelse – vandværker – sideordnet aktivitet

 

 

Bindende svar fra SKAT

Det er vigtigt at sige, at SKAT foretager en konkret vurdering fra sag til sag, hvorfor SKAT ikke i alle tilfælde vil være positivt indstillet. 

 

Det er også vigtigt at sige, at der ikke må være tale om aktiviteter, der medfører en merudgift for vandværket, da arbejdet udføres med de ressourcer, som vandværket allerede har til rådighed. 

 

Svaret fra SKAT gælder kun for vandværkets skattemæssige forhold – og kun for det vandværk, der har spurgt SKAT. Dette betyder, at svaret ikke kan bruges generelt. 

 

Hvis et vandværk ønsker at udføre arbejde for andre vandværker og bevare sin skattefrihed, SKAL vandværket derfor anmode SKAT om et bindende svar. 

 

 

Baggrund for vores oprindelige vurdering om at stifte et skattepligtig datterselskab

I forbindelse med lovændringerne om vandværkers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering i vandsektorloven, blev vi opmærksomme på, at det kunne udfordre skattefriheden for de vandværker, der udfører arbejde for andre vandværker. 

 

De vandværker, der udtræder af den økonomiske regulering i vandsektorloven, og gerne vil forsætte med at udføre arbejde for andre vandværker, kan risikere ikke at kunne blive undtaget fra skattepligten. 

 

I lovbemærkningerne til ændringsloven fremgår det, at der vil indtræde skattepligt, hvis et vandværk ud over selve forsyningsvirksomheden (leverance af vand) deltager i en anden (tilknyttet) aktivitet. 

 

Derfor blev der indført en ændring i selskabsskatteloven, som gør det muligt for de skattefrie vandværker at udøve tilknyttede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber, uden at de mister skattefriheden for indkomst fra levering af vand.

 

Reglerne om vandværkers deltagelse i tilknyttet aktivitet findes i bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet aktivitet. I bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning foretages en nærmere afgrænsning af, hvad der er vandværkers hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed.   

 

Det var på baggrund af dette, at Danske Vandværker vurderede at arbejde for andre vandværker, ikke er en del af vandværkets hovedvirksomhed og derfor betragtes dette som tilknyttet aktivitet. Dette betyder i praksis, at vandværket kan risikere at miste skattefriheden, hvis man forsætter med at udføre arbejde for andre vandværker efter at vandværket er udtrådt af den økonomiske regulering.  

 

Et bindende svar koster 400 kroner.

 

Spørgsmål?

Kontakt økonomisk rådgiver

 

Michale Hovmand

 

Tlf.: 56 13 03 37

 

mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 16/09 2022