Vandværker og skat generelt

Skattefritagelse for vandværker

Skattefritagelsen forudsætter dog, at en række betingelser er opfyldt, såsom:

 

  • Vandværket må ikke være eller have været omfattet af vandsektorloven.

 

  • Vandværket skal ikke kunne anses for at være omfattet af selskabsskatteloven. Det vil sige, at vandværket skal drives i regi af en forening, andelsselskab eller andelsselskabslignende konstruktion.*
   (* Drives vandværket i regi af et interessentskab, så kan det ikke være omfattet af selskabsskatteloven og skattepligten beror hos den enkelte interessent).

 

  • Vedtægterne skal desuden opfylde en række objektive betingelser for at kunne kvalificere vandværket til skattefritagelse.

 

 • Som nævnt er vandselskaber som ikke er underlagt vandsektorloven er som udgangspunkt ikke skattepligtige. Dog kan nogle sideordnede aktiviteter medfører skattepligt af disse aktiviteter, men ikke af vandproduktionen.

 

Det er tilladt at tilslutte et mindre solcelleanlæg til vandværket, uden at vandværket bliver skattepligtigt af værdien af produktionen (egen udnyttelse).

Der kan dog være tale om, at vandværket kan blive skattepligtig af salg af den overskydende el-produktion. Til gengæld er det KUN salget af overskydende el-produktion, der bliver skattepligtigt – ikke resten af vandværkets omsætning.

Det afgørende er ikke selskabets navn (XX vandværk Amba eller X vandværk I/S). Skattepligtsstatus afgøres efter en vurdering af indholdet i vedtægterne samt vandværkets faktiske virke.

 

Skattepligtige vandværker

Der kan være situationer, hvor et vandværk ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse, eksempelvis hvis det har sideordnede aktiviteter eller vedtægter, som ikke opfylder de objektive betingelser.

Her vil en vurdering af selskabets skattepligtsstatus ofte være en afvejning af, om der er tale om en forening eller et interessentskab.

 

Følgende kriterier indgår i SKATs vurdering

 

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent).
 • Mange deltagere.
 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre.
 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, det vil sige generalforsamling eller repræsentantskab og en valgt bestyrelse.
 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den der træder ud krav på nogen del af dennes formue.
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål.*

 

Hvis vurderingen peger i retning af, at der er tale om en forening, så vil vandværket typisk ifalde beskatning som en forening.

Kriterier der indikerer, at der et tale om et interessentskab (dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt)

 • Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser.
 • Få deltagere.
 • Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid.
 • Der kræves énstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger.
 • Optagelse af ny deltager betragtes som stiftelse af nyt interessentskab.
 • En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation).
 • Sammenslutningen har et rent erhvervsmæssigt formål.

 

I henhold til skattepraksis måles der på en flerhed af faktorer i afvejningen. Det vil sige, at hæftelsesbestemmelsen, som normalt er den mest tungtvejende forskel mellem et interessentskab og andre selskabsformer, ikke i sig selv afgør skattepligtsstatus.

Foreningsbeskatning

Et vandværk, der omfattes af foreningsbeskatning (selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6), vil alene skulle betale skat af erhvervsmæssige indtægter.

 

Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

 

Den væsentligste undtagelse ved foreningsbeskatningen er imidlertid, at indtægt ved leverance til medlemmerne ikke betragtes som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. Det vil sige, at vandværkets hovedvirksomhed – leverance af vand til medlemmerne – ikke skal indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

Omvendt vil salg til ikke-medlemmer skulle indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/10 2019