Regulativ for almene vandforsyninger

OBS: Opdateret regulativ for almene vandforsyninger

Danske Vandværker og DANVA har opdateret branchevejledningen. Vi har lavet en opdatering af bestemmelsen (8.1.4), som handler om en præcisering af kravene til de fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand.

Tilføjelsen sker for at sikre en hensigtsmæssig præcision og synliggørelse af kravene til de produkter, der kan tilsluttes vandinstallationer. Der er behov for at være opmærksom på, at der er krav tilknyttet produkterne, og at disse krav/karakteristika kan opdeles i de, der har relation til hygiejne og de, der har relation til det mekanisk/ fysiske.

Ændringsforslaget i punkt 8.1.4 er alene en præcision, der skal medvirke til at øge forståelsen af sammenhængen med anden regulering.

Vi anbefaler dog alligevel, at de vandværker, der allerede har fået godkendt branchevejledningen, kontakter kommunen og anmoder kommunen om at godkende den nye formulering i punkt 8.1.4. Det bør være helt uproblematisk at få en sådan godkendelse, da der ikke er tale om materielle ændringer.

Det kan diskuteres, om der reelt er behov for en formel godkendelse i den aktuelle situation. Det bør dog ikke være mere omfattende end at orientere kommunen om ændringen og bede om en kvittering for modtagelse af orienteringen. Derved vil vandværket ikke senere komme i en situation, hvor man skal diskutere indholdet af det gældende regulativ.

Herudover er der sket en generel opdatering af henvisninger til gældende lovgivning.

Formålet med en fælles branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter. I branchevejledningens bilag kan du finde bemærkninger til udvalgte punkter.

 

Hvad er et regulativ?

Regulativerne er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik. Normalregulativet, der er en vejledning fra en statslig styrelse, er også en blanding af lovgivning, normer og praksis, herunder et bud på lokalpolitik.

 

Det betyder, at det er muligt at tilpasse regulativet, så det tager højde for lokale hensyn, når blot de holder sig inden for rammerne, som er fastsat i lovgivningen og i doms- og klagepraksis. Eksempelvis emner som målerbrønd, sekundavand, supplerende anlægsbidrag og betaling af brandvand.

 

Godkendelse af et nyt regulativ

Når og hvis I beslutter at opdatere jeres regulativ efter den nye branchevejledning, skal det godkendes af kommunal- bestyrelsen i jeres kommune. Derfor er det en god idé, at I indleder en dialog med kommunalbestyrelsen om, at I påtænker at opdatere regulativet – eventuelt sender et udkast til et nyt regulativ.

 

Jeres forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ træder i kraft.

Danske Vandværker anbefaler

Danske Vandværker anbefaler, at I udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

I kan med fordel udarbejde det nye regulativ i Vandrådet, fordi kommunerne sætter pris stor pris på, at de almene vandforsyninger har et fælles regulativ.

 

Ændringer har afsæt i nye tendenser

Den nye branchevejledning tager udgangspunkt i erfaringer fra vandværksdrift og nye tendenser indenfor vandbranchen. På den måde giver den nye branchevejledning svar på en række forhold, som Normalregulativet fra 2014 og Danske Vandværkers Standardregulativ ikke tog højde for.

 

Branchevejledningen byder for eksempel på disse ændringer:

 

 • Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet
  Det ændres, så der står entydigt, at vandforsyningen har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.
 • Placering af vandmåler
  Bestemmelsen om placering af vandmålere er ændret. Nu er det udelukkende vandforsyningen, der afgør, hvor en vandmåler skal placeres. Ligeså er muligheden for at flytte en vandmåler, der sidder i bygningen, blevet udvidet.
 •  
 • Placering af stikledninger
  Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme.

 

Optagelse af nye andelshavere i vandværket

Du kan bruge skabelonen “Optagelsesbegæring”, når I optager en ny andelshaver som medlem i vandværket.

 

Når du følger skabelonen, får du de rigtige oplysninger sammen med andelshaverens accept af vilkårene for optagelsen, herunder rettigheder og forpligtelser i henhold til vandværkets vedtægter og regulativ.

 

Husk at informere jeres forbrugere om regulativet på jeres hjemmeside.

 

Baggrunden for at ændringerne

 • Ændring af lovgivningen f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet
 • Domstolspraksis f.eks. om adgangen til supplerende anlægsbidrag.
 • Erfaringer fra drift og brug af normalregulativet f.eks. beredskabets brandhaner tilkoblet
  vandforsyningens net, placering af vandmåleren og krav til installationer ved udskiftning af vandmålere.
 • Nye tendenser indenfor ud- stykningspraksis og brug af sekundavand.
Publiceringsdato: 28/02 2022