Anlægsbidrag kan kun opkræves én gang

Anlægsbidraget er en éngangsbetaling, som kun kan opkræves, når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, skal tilsluttes. Det har Energistyrelsen udtalt.

Energistyrelsens udtalelse har ikke betydning for opkrævning af supplerende anlægsbidrag.

 

Opkrævning af supplerende anlægsbidrag
Når der sker en ændring på en ejendom, har vandforsyningen ret til at forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

 

Det fremgår af punkt 12.8 i de fleste regulativer.

 

Hvis eksempelvis en fabrik bliver ombygget til 10 beboelseslejligheder, hvor der oprindeligt var betalt et anlægsbidrag i overensstemmelse med de takster, der var gældende på daværende tidspunkt, kan vandværket opkræve supplerende anlægsbidrag. Opkrævningen sker altid i henhold til vandværkets gældende takstblad.

 

Anlægsbidraget opdeles som regel i bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledninger og bidrag til stikledning. Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger betales som regel pr. boligenhed, og bidrag til stikledning skal betales pr. stk.

 

Hvis vandværkets takstblad er formuleret på den måde, kan vandværket i ovenstående eksempel opkræve 9 x hovedanlægsbidrag, 9 x forsyningsledningsbidrag og det antal stikledningsbidrag, der skal monteres på ejendommen.

 

Bemærk, at vandforbruget ikke har nogen betydning for opkrævning af anlægsbidraget, fordi det er en engangsydelse, der afholdes uafhængigt af forbrug. Beløbet bruges ikke nødvendigvis på anlægsudgifter i forbindelse med den konkrete tilslutning, idet der kan spares op over tid til større anlægsarbejder.

 

Standardregulativet bliver revideret

Det fremgår ikke af foreningens standardregulativ pkt. 12.2., at vandværker kun kan opkræve anlægsbidrag for ejendomme én gang. Det skyldes, at Danske Vandværker hidtil har antaget, at vandværkerne, hvis der var særlige omstændigheder tilstede, kunne opkræve et nyt anlægsbidrag. For eksempel, hvis vandforsyningen til en ejendom i længere tid har været afbrudt, og stikledningen har været gravet op af hensyn til fare for forurening.

 

Men vent med at ændre jeres regulativ, indtil Danske Vandværker har revideret standardregulativet. Det vil ske i den kommende tid og omfatte ændringer på flere punkter samt naturligvis det nævnte pkt. 12.2, så det stemmer overens med Energistyrelsens præcisering.

 

Vi anbefaler, at I indgår en skriftlig aftale med en grundejer om vilkårene for frakobling f.eks. i forbindelse med nedrivning og genopførelse af bebyggelse eller boliger, der står tomme gennem længere tid. Aftalens vilkår skal være rimelige i forhold til de omkostninger, der reelt er forbundet med aftalen.

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/02 2019