I Børkop koster det 40 øre at spare 36 øre pr. kubikmeter vand

Hver gang Børkop Vandværk sender 1 kubikmeter vand ud til forbrugerne, koster det 40 øre at leve op til kravet om at effektivisere 36 øre pr. kubikmeter solgt vand. Dette krav skal vandværket overholde, fordi vandsektorloven kræver, at vandværker effektiviserer. Men forbrugerne får ikke nogen gevinst ud af det, da de smider 0,04 øre efter hver kubikmeter vand.
Læs her om de udfordringer Børkop Vandværk har som følge af vandsektorloven.

Vandsektorloven har store konsekvenser  – ikke mindst de store udgifter til hovedsageligt hjælp fra revisorer med speciale i vandsektorloven – det er nødvendigt, da loven er meget kompliceret og vanskelig for almindelige driftsfolk at håndtere.

Baggrundsviden om Børkop Vandværk

Børkop Vandværk er et forbrugerejet vandværk med ca. 2.600 forbruger, og vandværket solgte i år 2017 214.621 m3 vand.
Vandværket blev dannet i år 1905 og har indtil år 1995 været drevet af en ulønnet bestyrelse. Formanden har passet vandværket, og reparations- og udvidelsesarbejder blev købt ved lokale håndværkere.
Ved overgangen til målt vandforbrug og stigende aktiviteter i og omkring Børkop by, blev arbejdsbyrden for stor til frivilligt arbejde, og der blev i år 1995 ansat en vandværksbestyrer, som passede både administrationen og driften samt udvidelser af forsyningsområdet.
Bestyrelsen bestod herefter af 5 personer, og ingen af dem udfører praktisk arbejde for vandværket.
I dag er der ansat 2 personer: 1 driftsassistent, som passer ledningsnettet samt installationer i marken, og 1 driftsleder, som sørger for resten af de efterhånden utallige funktioner, der er i driften af et Vandsektorlovs -vandværk suppleret med revisorhjælp.
Driftslederen er uddannet vvs-montør / blikkenslager og vvs-tekniker og har alle relevante kurser, som naturligt hører med til driften af et moderne vandværk.
Hvad angår det administrative arbejde er driftslederen autodidakt suppleret med relevante kurser indenfor det administrative arbejde, som naturligt var en del af driften af et vandværk før, vandværket blev omfattet af vandsektorloven.
I år 2012 stod det klart, at i år 2013 ville vandværket sælge mere end 200.000 m3 vand, og vandværket skiftede til et revisionsfirma med speciale i vandsektorloven. Revisionsudgifterne begyndte herefter at stige markant.

2014: Ind i vandsektorloven

Børkop Vandværk blev pr. 01.01.2014 omfattet af vandsektorloven med deraf stigende økonomiske udgifter til revisorbistand, ligesom der var store administrative udfordringer med opgørelser til bl.a. Polka-katalog og lignende.

2015: Høje udgifter i forbindelse med skattesagen

I år 2015 kulminerede revisionsudgifterne til 1,12 kr. pr. solgt m3 vand. Grunden til den store revisorudgift i år 2015 skyldtes bl.a. ekstra udgifter til hjælp til den verserende skattesag. Denne udgift beløb sig alene til 60.500 kr. eller 0,29 kr./m3.

2017: Effektiviseringskrav

I år 2017 var revisionsudgifterne 0,61 kr. pr. m3, heraf var udgiften til revisorhjælp i forbindelse med vandsektorloven alene 0,40 kr. pr. m3 solgt vand.
Sammenholder man de 0,40 kr. pr. solgt m3 vand med det effektiviseringskrav (0,36 kr./m3), som vandværket har fået udstukket fra den økonomiske ramme for samme år, kan man udlede, at det koster 0,40 kr./m3 at spare 0,36 kr./m3. Dertil kan man lægge omkostninger til administrationsarbejdet på kontoret.

 

Nutiden: Økonomisk ramme

Børkop Vandværk har en økonomisk ramme, som vi ikke kan udnytte fuldt ud grundet den store vækst, der er i området (tilslutningsbidrag som investeres i renoveringsaktiviteter).
I den netop udsendte Statusmeddelelse for vandværkets økonomiske ramme for år 2017 står der: ”Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med 954.342 kr.”
Det vil sige, at vi i 2017 kunne have opkrævet 954.342 kr. mere for vandet, end vi rent faktisk gjorde eller 4,45 kr. ekstra pr. m3. Det samme gør sig gældende i 2018 og formentlig også i 2019 og 2020. (Byen bliver jo ved med at vokse).
Da vi ikke udnytter rammerne i de enkelte år grundet væksten i området, vil vi kunne opkræve hele efterslæbet i rammen for år 2020 – måske helt op til 15-20 kr. ekstra pr. m3 vand. Vi tager pt. 5,95 kr.
Udnytter vi ikke dette efterslæb senest i 2020, så bortfalder efterslæbet, da vi ikke kan overføre beløbet til en ny kontrolperiode, jf. ØR-Bekendtgørelsen § 17, stk. 6.
Vandværket kan jo ikke forsvare at opkræve en m3-pris på måske over 20 kr., når de omkringliggende vandværker opkræver 4,00-5,25 kr. Vandværker som vi i øvrigt lige har indgået aftaler med om en egentlig sammenlægning.
Vandværket har i den økonomiske ramme et effektiviseringskrav på 1,7% pr. år, som skal overholdes. I rammen for 2017-2020 er det 6,8%.
Det er derfor vigtigt at få søgt tillæg indenfor gældende regler. I år 2017 søgte og fik Børkop Vandværk tillæg på 1.131 mio. kr. Administrationsarbejdet med opmåling, dokumentation og ansøgning er også et stort arbejde, og hertil kommer også udgifter til revisorgennemgang og -påtegninger.

Fremtiden

Brejning, Gårslev og Mørkholt vandværker har sammen med Børkop indgået et samarbejde om hurtigst muligt at finde en ny kildeplads og bygge et nyt vandværk, som kan forsyne hele området. På sigt lægges de 4 værker sammen under Børkop Vandværk.
En egentlig stopklods for dette arbejde er vandsektorloven. Hvis ikke kravene til indfasningen i vandsektorloven er lempet i forhold til 2014, da Børkop blev vandsektorlovs-værk, venter her en næsten uoverkommelig opgave med at opmåle de tre vandværkers aktiver til Polka-værdier ligesom, der venter store udgifter til revisorhjælp til at blive lempet ind i vandsektorloven.
De tre andre værker har gennem tiderne været drevet af frivilligt arbejde, og derfor har registreringen af aktiver bl.a. i ledningsnet og lignende været mangelfuldt i forhold til de oplysninger, der skal bruges til opmålinger til bl.a. Polka-kataloget.

Konklusion

Hvis de forbrugerejede vandværker op til 800.000 m3 bliver løftet ud af vandsektorloven og skat vil det medføre store administrative besparelser jf. ovenstående. Der vil komme gang i sammenlægninger af de små værker til større enheder, som kan drives professionelt. Dette er til stor gavn for forsyningssikkerheden, og vandprisen vil over tid blive billigere til glæde for forbrugerne.

 

For hvert vandværk, der lægges ind under et eksisterende, kan der spares udgifter til bl.a.:

 

  • En generalforsamling
  • Et årsregnskab
  • Revisionsomkostninger
  • Udgifter til et antal bestyrelsesmøder
  • Bestyrelseshonorarer
  • Billigere indkøb af materialer
  • Forsikringer
  • Osv. – listen er formentlig større.

 

Per Møller, driftsleder ved Børkop Vandværk, har fortalt historien om, hvordan konsekvenser af vandsektorloven påvirker hverdagen i vandværket.

Publiceringsdato: 28/09 2018