Blødgøring af drikkevand

Katalog om blødgøring af drikkevand hjælper vandværkernes bestyrelser og forbrugere, når der skal træffes afgørelse om at etablere central blødgøring på vandværkerne.

Central blødgøring af drikkevand er et emne, der i disse år drøftes på mange vandværker, og vandværkerne får jævnligt henvendelser fra forbrugere, som synes, de er generet af kalken i drikkevandet.

 

En løsning på problemet kan være, at vandværket indfører central blødgøring. I nogle geografiske områder af Danmark vil det give mening, i andre ikke.

 

Miljøstyrelsens vejledning om blødgøring

Miljøstyrelsen har udarbejdet ”Vejledning om blødgøring af drikkevand”.

 

Vejledningen henvender sig bl.a. til ejere af almene vandforsyningsanlæg, der påtænker at etablere central blødgøring og dermed overvejer at søge om tilladelse til videregående vandbehandling efter vandforsyningslovens § 21.

 

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at belyse essentielle spørgsmål, vandforsyninger bør overveje ved beslutning om at blødgøre og ved valg af metode.

 

Teknisk Forums katalog om blødgøring af drikkevand

Desuden har Teknisk Forum udarbejdet ”Katalog om blødgøring af drikkevand”. Kataloget har til formål at hjælpe vandværkernes bestyrelser og forbrugere, når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt der skal etableres central blødgøring på vandværkerne.

 

Hårdhedskort:

Tjek selv hårdheden i dit lokaleområde her

 

 

Hårdhedsfordeling i Danmark.

Nedenfor kan du læse mere om blødgøring:

Søg om tilladelse

Uanset hvad så skal I søge om tilladelse hos jeres kommune, hvis I  ønsker at bruge  videregående vandbehandling.

 

Ofte får vandværket tilladelse til bruge videregående vandbehandling i forbindelse med forureninger – dog kun for en tidsbegrænset periode, hvor vandværket forpligter sig til at finde en varig løsning på problemet.

 

I ansøgningen skal I begrunde

  • Hvorfor I ønsker at bruge videregående vandbehandling
  • Hvordan anlægges skal bruges
  • Hvor længe I forventer at bruge videregående vandbehandling.

 

Det kan variere, hvordan den enkelte kommune forholder sig til ansøgninger om videregående vandbehandling, ligesom der er forskel på, hvilke informationer, som kommunen forlanger.

 

Derfor anbefaler vi, at I har en god dialog med kommune.

Fordele og ulemper ved blødgøring

Der er både praktiske og miljømæssige fordele ved blødgøring af vandet. Analyser viser, at man i områder med hårdt vand vil kunne spare 1/3 af sæbeforbruget til vask og rengøring. Ligesom blødt vand er bedre for huden.

 

Men de sundhedsmæssige konsekvenser skaber fortsat bekymring. Derfor er vores standpunkt, at blødgøring kun bør finde sted i områder, hvor vandet er meget hårdt. I disse områder giver det mening at nedbringe hårdheden til omkring 10 dH, så forbrugerne fortsat får det kalk og fluorid, som kroppen har behov for. Derudover anbefaler vi, at blødgøring kun finder sted centralt hos vandværket.

Flere forskellige metoder

Der er flere forskellige metoder, der kan bruges til at fjerne kalken og dermed gøre drikkevandet blødt.

 

Blødgøring fjerner calcium (kalk) fra vandet, og ionbytning og nanofiltrering fjerner også magnesium fra vandet.

 

Ifølge Naturstyrelsen er central blødgøring kun relevant, når vandets hårdhed over 15 dH.

 

Hvilken metoden skal I vælge?
Det afhænger af hvor mange kubikmeter vand I udpumper og om økonomi.

Nogle metoder blødgøre ikke vandet, men ændrer i stedet kalkens struktur, så kalken ikke skulle sætte sig i installationen.

 

Andre metode virker kun midlertidig, og kalken vil vende tilbage til sin oprindelige struktur efter et stykke tid.

 

Hvordan vedligeholder man anlægget?
De fleste anlæg kører automatisk, men det kræver, at personalet er uddannet og kan føre tilsyn med at de kemikalier, der tilsættes.

 

Hvad koster det?
Prisen varierer alt efter metode og anlæggets størrelse.

 

Blødgøring af vand ved hjælp af kalkfældningsmetoden – ionbytning eller nanofiltrering – kan være gavnligt for samfundsøkonomien. Gevinsten afhænger af om procesvandet skal renses på et rensningsanlæg, eller om det kan udledes til dræn eller direkte i havet.

 

Vandværket skal regne med højere energiforbrug samt CO2-udslip.

 

For forbrugerne er de direkte gevinster, at installationer og vaskemaskiner, el-kedeler osv. holder længere, og at energiforbruget bliver mindre.

 

Forskellige metoder til blødgøring

Magnetisk behandling
Med denne metode kan man tilsyneladende ændre på den krystalform, som CaCo danner ved udfældning. Normalt udfældes det som calcit.

 

Efter magnetisk behandling vil CaCo udkrystallisere som aragonit. Vandet bliver ikke blødere, men kalken er mindre tilbøjelig til at danne belægninger.

 

Der er vandværker, der bruger magnetisk behandling – men der er ingen entydig
dokumentation for at det virker.

 

Ultralyd og pulserende strøm
Med denne metode kan man tilsyneladende ændre på størrelsen af de dannede partikler, så der sker en homogen kimdannelse, hvor krystaller, som udfældes i en opløsning, forsætter med strømningen i stedet for at sætte sig fast på overflader.

 

Igen bliver vandet ikke blødere, men kalken mindre tilbøjelig til at danne belægninger.

 

Der er vandværker, der bruger ultralydsanlæg – men der er ingen entydig
dokumentation på at det virker.

 

Pelletmetoden (pelletreaktor)

Råvandets kalkindhold udfældes, når der tilsættes natriumhydroxid (NaOh).

 

Kalken udfældes på fint sand, der svæver i vandet og danner små kugler. Ved denne kalkudfældning blødgøres vandet til en hårdhedsgrad på ca. 6 – 8dh. Vandet blandes dernæst med råvand for at få den ønskede hårdhedsgrad, og vandet beluftes og tilsættes eventuelt kuldioxid for at fjerne et evt. overskud af natriumhydroxid.

Der ændres ikke på på vandets indhold af magnesium og fluorid.

 

Kalkfældningsmetoden er ”investeringstung” og anses kun at være relevant for større vandværker.

 

Nanofiltrering (membran)
Metoden kan bruges på store og små anlæg. Anlægget kan opbygges i moduler og køre i paralleldrift.

 

Metoden kræver en del vedligehold og rensning med kemikalier – og membranerne skal udskiftes med ca. syv års mellemrum.

 

Nanofiltrering er ikke udbredt i Danmark. I Sverige er metoden særligt udbredt, de steder, hvor der bruges overfladevand fra søer, fordi metoden også kan fjerne organisk stof (NVOC).

Centralt eller privat?

Hos Danske Vandværker er der forståelse for, at forbrugerne ønsker blødgøring af vandet. Vi mener dog, at det bør ske centralt hos vandværkerne, så fagfolk kan holde skarpt øje med anlægget og derved bevare vores gode drikkevand.

 

Hvis forbrugerne alligevel insisterer på at etablere et privat blødgøringsanlæg, er det vigtigt, at der kun benyttes godkendte blødgøringsanlæg, og at det installeres og vedligeholdes efter forskrifterne. Forbrugerne bør rådgives til kun at benytte autoriserede håndværkere til at etablere anlægget. Ligesom de bør kende risikoen for, at der forekommer en mikrobiologisk forurening i deres eget anlæg.

Overvejer I blødgøring?

Når I på vandværket overvejer om i skal blødgøre vandet, er det vigtigt at se på hårdheden af vandet, men lige så meget hvor meget kalk der kan fælde ud i vandet (kalkfældningspotentialet).

Vil du vide mere?

Teknisk rådgiver Henrik Petersen

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: hep@danskevv.dk

Publiceringsdato: 29/08 2022